Vida e milagres do Alg-a Lab no Strip de Valadares / DESCRIPCIÓN DO PROXECTO

satelite_alg-a_lab

 

[GAL] PROPOSTA DE ACTIVIDADE PARA O ENCONTRO AACC GALIZA 2013:

Dada a complementariedade coa proposta de Tecnoloxías Apropiadas, “Benvida á RuRuRbania”, formularemos un espazo de traballo común no que pensaremos sobre as cuestións urbanas relacionadas cun posible “bo vivir” nos territorios difusos, rururbanos ou transxénicos como Valadares.

No noso caso, centrarémonos en dúas destas cuestións:

- Por unha parte, na capacidade destes territorios para acoller funcións e procesos que outras áreas urbanas máis centrais xa non poden ofrecer, como o propio Alg-a Lab, a agricultura de subsistencia e pequeno comercio, ou as propiedades comunais. Para iso, estudaremos o caso do Alg-a Lab como parte dunha máquina territorial conformada co seu ámbito máis próximo, para a que intentaremos producir unha narrativa na que o colectivo e o bo vivir sexan os parámetros fundamentais.

- E por outra, na análise crítica e propositiva da estrada-rúa de Valadares, unha forma urbana complexa que conecta o Alg-a Lab co resto de centralidades do Vigo metropolitano mentres funciona como strip territorial onde se concentra boa parte da actividade pública da parroquia. Neste sentido, formularemos posibles intervencións para esta forma de urbanización difusa, ambiguamente materializada como estrada-travesía-rúa, que representa unha das principais estruturas de urbanidade a escala parroquia, pero sobre a que a academia non parece ter aínda unha opinión formada. Para iso, pensaremos sobre os aspectos máis prácticos da súa condición lineal (beirarrúas, arboredo, mobiliario, etc.), os seus espazos públicos (estanciais) tanxentes, os baleiros fundamentais que consideramos unha parte activa do strip co mesmo status patrimonial que o edificado, as áreas singulares que se poderían intensificar (cruces, paradas de bus, densificacións puntuais, etc.), ou as tipoloxías arquitectónicas que o conforman segundo as súas diferentes achegas á urbanidade do strip.

As actividades a realizar durante o encontro serán paseos de recoñecemento do territorio e mesas de traballo e debate sobre as cuestións que nos vaian chamando a atención. Como diciamos, realizaranse en conxunto coa proposta “Benvida á RuRuRbania”, e a documentación que se produza, xa dende os días previos ao encontro, se irá recompilando no blogue TTCC Valadares.

 

[ESP] PROPUESTA DE ACTIVIDAD PARA EL ENCUENTRO AACC GALIZA 2013:

Dada la complementariedad con la propuesta de Tecnoloxías Apropiadas, “Benvida á RuRuRbania”, plantearemos un espacio de trabajo común en el que pensaremos sobre las cuestiones urbanas relacionadas con un posible “buen vivir” en los territorios difusos, rururbanos o transgénicos como Valadares.

En nuestro caso, nos centraremos en dos de estas cuestiones:

- Por una parte, en la capacidad de estos territorios para acoger funciones y procesos que otras áreas urbanas más centrales ya no pueden ofrecer, como el propio Alg-a Lab, la agricultura de subsistencia y pequeño comercio, o las propiedades comunales. Para ello, estudiaremos el caso del Alg-a Lab como parte de una máquina territorial conformada con su entorno más próximo, para la que intentaremos producir una narrativa en la que lo colectivo y el buen vivir sean los parámetros fundamentales.

- Y por otra, en el análisis crítico y propositivo de la carretera-calle de Valadares, una forma urbana compleja que conecta el Alg-a Lab con el resto de centralidades del Vigo metropolitano mientras funciona como strip territorial donde se concentra buena parte de la actividad pública de la parroquia. En este sentido, plantearemos posibles intervenciones para esta forma de urbanización difusa, ambiguamente materializada como carretera-travesía-calle, que representa una de las principales estructuras de urbanidad a escala parroquia, pero sobre la que la academia no parece tener aún una opinión formada. Para ello, pensaremos sobre los aspectos más prácticos de su condición lineal (aceras, arbolado, mobiliario, etc.), sus espacios públicos (estanciales) tangentes, los vacíos fundamentales que consideramos una parte activa del strip con el mismo estatus patrimonial que lo edificado, las áreas singulares que se podrían intensificar (cruces, paradas de bus, densificaciones puntuales, etc.), o las tipologías arquitectónicas que lo conforman según sus diferentes aportaciones a la urbanidad del strip.

Las actividades a realizar durante el encuentro serán paseos de reconocimiento del territorio y mesas de trabajo y debate sobre las cuestiones que nos vayan llamando la atención. Como decíamos, se realizarán en conjunto con la propuesta “Benvida á RuRuRbania”, y la documentación que se produzca, ya desde los días previos al encuentro, se irá recopilando en el blog TTCC Valadares.